Nyheter

Kallelse till årsstämma

Välkommen till ordinarie föreningsstämma för Västerbergets Samfällighetsförening!

Onsdag den 15/5 19.00 i Björkfors GoIF:s klubbstuga vid elljusspåret. 

Anmäl gärna ditt deltagande senast torsdag 9/5, så vi kan planera för fika.

Se mail med information om fullmakt och förvaltningsberättelse.
 
Väl mött!
/Styrelsen

1 Mötets öppnande.
2 Val av ordförande för stämman.
3 Val av sekreterare för stämman.
4 Val av två justerare.
5 Fastställande av röstlängd. (Förteckning av närvarande medlemmar fastställes som röstlängd)
6 Årsmötets behöriga utlysande.
7 Godkännande av dagordning.
8 Ersättning till styrelsen.
9 Ersättning revisorerna.
10 Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter.
11 Val av revisor och suppleant.
12 Föredragning av styrelsens årsredovisning.
13 Föredragning av revisorernas berättelse.
14 Fastställande av resultat- och balansräkning.
15 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
16 Fråga om användandet av uppkommen vinst eller täckande av förlust.
17 Styrelsens förslag till budget samt avgift till föreningen.
18 Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna. Inga medlemsmotioner har inkommit.
19 Val av valberedning.
20 Övriga frågor.
21 Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt.
22 Avslutning.