Styrelse

Vad gör styrelsen?
Styrelsen företräder samfällighetens medlemmar och arbetar för medlemmarnas och samfällighetens bästa. På föreningsstämman utser medlemmarna en styrelse som får i uppdrag att leda samfällighetens arbete och ansvar för förvaltningen. Förvaltning omfattar både små och stora arbetsuppgifter som administration och teknisk förvaltning, ofta läggs detta dock ut på entreprenad.

Varför ska man gå på stämman?
Föreningsstämman är samfällighetens högsta beslutande organ och det tillfälle på året då medlemmarna kan granska samfällighetens verksamhet. Medlemmarna kan utöva sitt demokratiska inflytande genom att komma med förslag om nya sätt att driva samfälligheten eller förslag om att ändra på sådant som de anser vara felaktigt. Ju större engagemang de boende visar i samfällighetens angelägenheter, desto bättre blir gemenskapen och trivseln.

Vem är det som bestämmer i samfälligheten?
Det är medlemmarna/de boende som bestämmer hur samfällighetens ekonomi och underhåll ska skötas. Styrelsen får i uppdrag att leda samfälligheten. Föreningsstämman är också det organ som granskar samfällighetens verksamhet under det gångna året.

Vad går månadsavgiften till?
I en samfällighet ansvarar man gemensamt för fastigheternas drift och skötsel. Det är styrelsen som bestämmer hur hög månadsavgiften ska vara. Avgiften ska täcka samfällighetens kostnader och avsättning till yttre underhåll. Därför blir månadsavgiften aldrig högre än vad som långsiktigt behövs för att klara kostnaderna för skötseln.