Förhållande mellan grannar

För att undvika osämja mellan grannar är det viktigt att förhålla sig till de lagar och regler som finns för trädgårdar och uteplatser och att ha en aktiv dialog med dina grannar. Planerar du att göra större förändringar i din trädgård som påverkat dina grannar så är det viktigt att gå igenom följande process och frågeställning:

 

1. Ta reda på om du behöver ett bygglov för denna förändring
2. På vilket sätt påverkas dina grannar av förändringen
3. Fråga alltid din granne om det är okej att genomföra en förändring som påverkar deras tomt och utsikt.

Nedan har vi sammanställt några frågor och svar som man vanligtvis stöter på som hus och tomtägare. Svaren är delvis baserade eller helt och hållet baserade på information från Viivilla och Boverket. För mer information och vägledning rekommenderar vi att gå och kolla på respektives hemsida. 

 

Hur hög får en häck eller ett staket vara och vem ansvarar för underhållet?

Enligt lag har tomtägare en skyldighet till att vårda sin tomt så att betydande olägenhet för omgivning och trafik inte uppkommer. Det finns generellt inga regler kring hur hög en häck får vara. Undantaget är i samband med en korsning och vid in- och utfarter finns det regler för hur hög en häck eller plank får vara och vilken sikt som gäller.

Ansvaret att underhålla och sköta en häck eller staket åligger alltid den granne som uppför ett staket respektive planterar en häck på sin sida av tomtgränsen. Står staketet på din grannes tomt är denne skyldig till att underhålla staketet på båda sidor.

Jag funderar på att bygga ett staket eller plank längs med tomtgränsen. Behöver jag grannens godkännande?

"Så länge staketet inte är bygglovspliktigt och det monteras på er tomt har inte heller grannen någon bestämmanderätt om ert staketbygge, säger Isabel Areskog Jantzen, Vi i Villas juridikexpert." Källa Viivilla

Grannens häck eller träd växer in på min tomt. Vad får jag lov att göra och vad kan jag kräva att grannen gör?

"När växtlighet och dylikt väl tränger utanför tomtgränsen gäller att en granne har rätt att ta bort rot eller gren som trängt in på dennes fastighet, om växten ifråga skapar olägenhet. Om växten kan befaras skadas när man tar bort den ska tomtägaren själv först beredas möjlighet att ta bort växten. Om växtligheten inte åtgärdas, får man klippa bort denna till den del grenarna eller rötterna befinner sig på ”fel” sida av tomtgränsen – inte mer." Källa Viivilla

 

När behöver jag bygglov?

Jag funderar på att bygga ett uterum. Behöver jag bygglov?

Svar: Ja

Jag funderar på att sätta upp ett staket längs med tomtgränsen. Behöver jag bygglov för detta?

Svar: Enligt Boverket kräver staket och grindar i normalt utförande inte bygglov. Här är viktigt att skilja på staket och plank. Ett staket förväntas man kunna se igenom och ha en öppenhetsgrad på minst 50%. Har det en mindre än öppenhetgrad än 50 % klassificeras det som ett plank, enligt Malmö Stad.

  Staket
  Plank

                                                                                                                           

"Du behöver inte bygglov för att med mur eller plank anordna en skyddad uteplats inom 3,6 meter från ett en- eller tvåbostadshus. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter. Om uteplatsen, planket eller muren placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs medgivande från berörda grannar. Medgivandet bör vara skriftligt. Ger grannarna inte sitt medgivande måste du söka bygglov. Då får byggnadsnämnden avgöra om du får bygga så nära tomtgränsen." Källa Boverket.

Respektive kommun har dock möjligheten till att skapa en egen policy för vad som kräver bygglov och inom Malmö Stad har man satt en gräns på att ha bygglov för uppförande av plank som är högre än 1,2 meter.